Bảo Đảm Nhiên Liệu

Bảo Đảm Nhiên Liệu

Tất cả các công ty dầu khí đều công
nhận sử dụng phụ gia nhiên liệu xbee

Công nghệ nhiên liệu XBEE đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn Châu Âu về điều chỉnh các thông số kỹ thuật cho các loại nhiên liệu như: dầu điêzen, xăng, dầu khí biển, dầu sưởi dân dụng, dầu nhiên liệu nặng, nhiên liệu sinh học và dầu hỏa.

Phòng thí nghiệm của công ty Intertek Caleb Brett và Bureau Veritas đã thu thập các mẫu nghiên cứu từ nhiều loại nhiên liệu khác nhau, nhằm xác định ảnh hưởng của Công nghệ nhiên liệu enzyme XBEE đối với các thông số kỹ thuật dựa trên tiêu chuẩn Châu Âu EN 590, EN 228, CSR 441, CSR 500, Diester B30 và Jet A-1 lần lượt như sau:

  • Phân tích so sánh tiêu chuẩn EN 590 (cho Dầu điêzen và khí đốt)
  • Phân tích so sánh tiêu chuẩn EN 228 (cho Xăng không chì 95 và 98)
  • Phân tích so sánh tiêu chuẩn CSR 441 (cho Dầu sưởi dân dụng và dầu nhiên liệu)
  • Phân tích so sánh tiêu chuẩn CSR 500 (cho Dầu nặng IFO 380)
  • Phân tích so sánh tiêu chuẩn Diester B30 (Dầu điêzen sinh học)
  • Phân tích so sánh tiêu chuẩn Jet A-1 (cho Dầu hỏa)

Việc tuân thủ các thông số kỹ thuật của nhiên liệu giúp đáp ứng các chính sách bảo hành cơ bản của các nhà chế tạo ô tô và động cơ. Bên cạnh đó, thời hạn bảo hành động cơ còn tùy thuộc vào mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn, áp dụng trong việc sử dụng nhiên liệu. Sử dụng nhiên liệu nào cũng không quan trọng, quan trọng là đặc tính kỹ thuật.