Underhåll & Rengöring

Underhåll & Rengöring

Bränsletank rengöring
och eliminera föroreningar

Step1 Standardbränsle är förorenat, vilket gör att det inte förbränns korrekt samtidigt som det bygger upp sot och kol i motorn. 1 Step2 Tillsättningen av XBEE i bränslet resulterar automatiskt i att alla organiska föroreningar i bränslet och bränslesystemet elimineras.

Denna biomassa förbränns sedan naturligt med bränslet.
2
Step3 XBEE avlägsnar sedan alla kol- och sotavlagringar från motorn. Rökbildningen börjar redan minska. 3 Step4 Sista fördelen med regelbunden användning av XBEE är att det ser till att bränslesystem och motorer fortsätter att vara skinande rena.

Rökutsläppen blir mindre och partiklarna elimineras.
4

Xbee eliminerar slam och bakterier i bränsletankar

  • De enzymer som finns i Xbee försvagar strukturen hos kolvätemolekyler i bränslet, speciellt polycykliska kolväten (PAH), vilket underlättar koldioxidreaktionen och syreabsorption under förbränningen, samtidigt som det begränsar bildandet av restprodukter och kolpartiklar genom en fullständigare förbränning.
  • Bränsletillsatsen Xbee löser upp vatten, vilket minimerar bildningen av icke-organiska sediment och slam i tanken. Användningen av Xbee minskar även förekomsten av asfaltener som kan leda till försämrad bränsleförbränning.
  • Enzymerna i Xbee är kraftfulla naturliga ytaktiva ämnen och dispergeringsmedel. Skadliga föroreningar, som till exempel bakterier, slam, svampar och mögel finfördelas och fastnar inte på tankens väggar och i bränslesystemet. De mikroskopiska partiklar som blir kvar förbränns medan större föroreningar elimineras genom filtrering.
  • Elimineringen av organiska föroreningar minskar korrosion i bränsletankar, pumpar och injektorer. Som ett extra resultat blir bränslefiltren renare och separatorernas arbetsbelastning minskar dramatiskt.Xbee neutraliserar och kontrollerar bildandet av svaveloxider under förbränningen, vilket markant minskar uppkomsten av svavelsyra och dess korrosiva effekter på motorkomponenterna.
  • Det slutliga resultatet av att använda Xbee är att tankar och bränslesystem förblir lika rena som när de var nya, och att alla kol- och sotuppbyggnader i motorer och avgaser elimineras.

Rengöringstank

Rengöringsmotor